Categorie Archief Nieuws

Corona – overzicht fiscale steunmaatregelen

De coronacrisis zal voor veel bedrijven een financiële impact hebben.

Teneinde u wat extra financiële ademruimte te geven, zal de overheid tussenkomen teneinde u door deze crisis te loodsen.

Hieronder vindt u een overzicht van fiscale maatregelen waarop de bedrijven een beroep kunnen doen :

  1. Op vlak van BTW : naast het feit dat de aangifte voor het eerste kwartaal pas op 7 mei ingediend moest zijn, wordt er een betalingsuitstel verleend tot 20 juni 2020.
  2. Op vlak van directe belastingen : Iedereen die een aanslagbiljet ontvangen heeft vanaf 12 maart 2020 krijgt, bovenop de normale  betalingstermijn, nog een termijn van 2 maanden om de aanslag te betalen, dit zonder aanrekening van intresten.
  3. Bedrijfsvoorheffing : eveneens uitstel van betaling van 2 maanden.
  4. Aanvraag afbetalingsplan : indien het betalingsuitstel niet voldoende is ter vereffening van de openstaande belastingschulden, dan kan iedere belastingplichtige voor 30 juni 2020 een afbetalingsplan aanvragen bij de fiscus (Regionaal Invorderingscentrum) en dit via een specifiek formulier.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kunt u ons gerust contacteren.

 

Jos Meersch

Jona-Fisc sponsort Diksmuidse triatlonclub TriZer

Eind vorig jaar schoot de Diksmuidse triatlonclub uit de startblokken. Wij zijn zeer blij dat wij deze club helpen in hun opstart. Zelf zijn ze goed van start gegaan in de wedstrijden. Ze blonken letterlijk in hun mooie outfits!

Dus vanaf nu luid supporteren als je ze voorbij ziet flitsen…

Vennootschappen – Voorafbetalingen

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, die budgettair neutraal dient te zijn, heeft de regering Michel beslist om de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling vanaf aanslagjaar 2019 te verhogen.

Voortaan zal de vermeerdering vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) nooit lager zijn dan 6.75% !

Als starter-kleine onderneming (art 15, §1-6 W.Venn.) is er geen vermeerdering gedurende de eerste drie boekjaren.

Hou dus tijdig rekening met deze nieuwe regels.

Voor verdere informatie kunt u ons kantoor contacteren.

BTW kwartaalvoorschotten afgeschaft!

Het langverwachte KB betreffende de afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten werd onlangs gepubliceerd. Wat verandert er precies ?

Vroegere regeling : De kwartaalaangevers moesten uiterlijk de 20° van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een btw voorschot betalen. Dit voorschot was in principe gelijk aan 1/3 van het btw bedrag van het voorgaande kwartaal. Vervolgens werden die voorschotten verrekend met het effectief verschuldigd btw bedrag.

 

Nieuw regeling vanaf 1 april 2017 ! Vanaf 1 april 2017 worden de kwartaalvoorschotten afgeschaft. Het laatste BTW voorschot moet derhalve uiterlijk tegen 20 maart 2017 betaald worden. Voortaan moet men dus ieder kwartaal het effectief verschuldigd bedrag aan BTW betalen !

Maar ! Kwartaalaangevers moeten wel tegen 24 december een zgn kerstvoorschot betalen. Tot op heden was dit enkel bedoeld voor maandaangevers.

 

Afschaffing btw-kwartaalvoorschotten op komst?

De btw-voorschotten die een kwartaalaangever moet betalen, zijn berekend op de btw-aangifte van het voorbije kwartaal en houden geen rekening met de omzet van het lopende kwartaal. Aan de minister werd nu gevraagd of dit aangepast of afgeschaft kan worden…

BTW-KWARTAALVOORSCHOTTEN

Tweemaal per kwartaal. Dat kent u. Uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van een kwartaal moet een btw-kwartaalaangever een voorschot betalen. Dat voorschot is principieel gelijk aan 1/3 van het bedrag in rooster 71 van de laatste btw-aangifte.

Ook bij nihilomzet lopend kwartaal! Dat is dus het probleem. Er moeten dan voorschotten betaald worden terwijl de verschuldigde btw dat kwartaal nihil zal zijn. Slecht voor de cashflow uiteraard.

KAN DAT HERZIEN WORDEN?

Afschaffing op komst! Dat was kortweg het antwoord van de minister op een recente parlementaire vraag ter zake. Er is een KB in de maak dat de regeling van de kwartaalvoorschotten zal afschaffen (parl. vr. nr. 926, Van Biesen) .

Wel decembervoorschot dan. Dat is thans nl. het enige voorschot dat maandaangevers uiterlijk 24.12 moeten betalen en dat zal dan uitgebreid worden naar kwartaalaangevers. Kwestie uiteraard van iedereen gelijk te behandelen…

De minister heeft aangekondigd dat de verplichte btw-kwartaalvoorschotten effectief afgeschaft zullen worden. Een KB is daarvoor in opmaak. Het decembervoorschot dat thans alleen geldt voor maandaangevers, zal dan echter ook verplicht worden voor kwartaalaangevers zodat iedereen op gelijke voet behandeld wordt.

Geregistreerde kas (GKS) horecasector

De fameuze 10%-regel die gebruikt werd om te bepalen of je een ‘witte kassa’ moet hebben, is afgevoerd. Voortaan zal je een witte kassa moeten hebben wanneer de omzet van jouw restaurant- en cateringdiensten (zonder dranken) meer bedraagt dan € 25.000 (excl. btw). Er gelden wel uitzonderingen voor o.a. hotels en bedrijfsrestaurants.

Btw bestuurders-vennootschappen: 1 juni

De btw-plicht? Vennootschappen die bestuurder zijn in een andere vennootschap, hadden in principe de keuze om hun bestuurdersmandaat te onderwerpen aan btw of niet. Die keuzemogelijkheid staat echter onder druk vanuit Europa en moet dan ook afgeschaft worden.

Extra uitstel tot 1 juni. Normaliter hadden bestuurders-vennootschappen hun mandaat vanaf 1 januari 2016 aan btw moeten onderwerpen en zelfs die timing was al het resultaat van een uitstel. De ‘nieuwe’ deadline van 1 april 2016 werd onlangs nog eens een keer opgeschoven: ditmaal is het 1 juni 2016 (bericht van de FOD Financiën van 24.02.2016) .

Datum factuur wordt van belang! Dat is immers de nieuwe algemene zgn. btw-opeisbaarheidsregel sinds 2016. Alle bestuursvergoedingen die nog gefactureerd worden tot en met 31 mei 2016, kunnen dus nog buiten de btw vallen als de besturende vennootschap tot zolang niet onderworpen is aan btw.

Vennootschappen die bestuurder zijn in een andere vennootschap, worden pas vanaf 1 juni 2016 verplicht onderworpen aan btw. Alle facturen tot en met 31 mei 2016 kunnen dus nog buiten de btw-sfeer vallen.